Miksi yrittäjät ovat keskimääräistä onnellisempia?

Kirjoittanut: Arto Lindblom ja Taru Lindblom, 13.10.2023

Useissa akateemisissa tutkimuksissa on tehty kiinnostava havainto, että yrittäjät ovat keskivertoa onnellisempia ja tyytyväisempiä omaan elämäänsä. Esimerkiksi taloustieteilijä Jolanda Hessels1 kumppaneineen tunnistivat, että yrittäjät ovat tyytyväisempiä omaan elämäänsä kuin palkkatyötä tekeväti. Lisäksi on tunnistettu, että palkkatyöstä yrittäjäksi siirtyminen kasvattaa tyytyväisyyttä omaan elämään1. Vuonna 2015 toteutetun, suomalaisten elämäntyytyväisyyteen liittyvän laajan kyselyn tulokset osoittivat selvästi, että suomalaisyrittäjät ovat tyytyväisempiä omaan elämäänsä kuin muu väestö keskimäärinii.

Voikin perustellusti kysyä, mikä selittää yrittäjien keskimääräistä korkeamman onnellisuuden ja tyytyväisyyden omaan elämään? Mikä tekee yrittäjistä muita onnellisempia? Onko niin, että yrittäjien onnellisuus on seurausta yrittäjyyteen liitetystä vapaudentunteesta? Vai selittääkö onnellisuutta kenties yrittäjätyöhön liittyvät vaurastumismahdollisuudet? Ennen näihin kysymyksiin vastaamista on hyvä tarkastella lyhyesti onnellisuuden käsitettä.

Lyhykäisyydessään onnellisuus viittaa tasapainoiseen elämään, jossa ihminen kokee arkensa mielekkääksi ja suhtautuu tulevaisuuteensa myönteisestiiii. Onnellinen ihminen on toisin sanoen tyytyväinen elämäänsä ja hän nauttii siitä sellaisena kuin se on. Monissa tutkimuksissa onnellisuuden rinnalla käytetäänkin käsitettä elämäntyytyväisyys, vaikka näillä käsitteillä on kirjallisuudessa myös omat merkityksensä.

Monet tutkijat ovat tunnistaneet, että työllä on keskeinen rooli onnellisuuden kokemisessa. Työ toimiikin usein välineenä, jonka avulla yksilö voi toteuttaa tai tavoitella hänelle tärkeitä asioita ja päämääriä. Tutkimuksissa on tunnistettu esimerkiksi työtyytyväisyyden vahva yhteys koettuun onnellisuuteeniv.

Edellä esitettiin kysymys, miksi juuri yrittäjätyötä tekevien keskuudessa koettu onnellisuus nousee keskimääräistä korkeammaksi. Tämän kysymyksen ratkaisemiseksi toteutimme laajan kyselytutkimuksen suomalaisyrittäjien keskuudessa keväällä 2018. Kyselyssä mitattiin yhtäältä yrittäjien kokemaa onnellisuutta ja toisaalta yrittäjätyöhön kytkeytyviä erilaisia arvoja. Kyselyymme vastasi 365 yrittäjää.

Tuloksemme osoittivat ensinnäkin sen, että yrittäjät kokivat itsensä hyvin onnellisiksi ja että yrittäjän sukupuolella tai yrittäjäuran pituudella ei ollut merkitsevää yhteyttä koettuun onnellisuuteen.

Toiseksi tutkimuksemme osoitti, että yrittäjätyöhön liittyvillä sisäisillä arvoilla, kuten työn itsenäisyydellä ja mahdollisuudella oppia uutta, sekä toisaalta yrittäjätyön sosiaalisilla arvoilla, kuten mahdollisuudella työllistää muita, oli tilastollisesti merkitsevä yhteys yrittäjien kokemaan onnellisuuteen. Tulokset paljastivat myös sen, että yrittäjien kokemaan onnellisuuteen ei ollut yhteydessä yrittäjätyöhön liittyvät ulkoiset arvot, kuten vaurastumismahdollisuus. Mahdollisuus rikastua näkyi kylläkin tärkeänä arvona erityisesti miesyrittäjien keskuudessa, mutta tämän suoraa yhteyttä onnellisuuteen ei kuitenkaan pystytty vahvistamaan. Emme myöskään löytäneet yhteyttä yrittäjätyöhön liittyvien statusarvojen ja onnellisuuden välillä.

Tulostemme perusteella näyttää siis siltä, että suomalaisyrittäjiä ei tee onnelliseksi maallinen mammona tai muiden ihailu vaan yrittäjätyön vapaus ja yrittäjätyöhön liittyvä sosiaalinen vastuunkanto. Havaintomme saavat tukea esimerkiksi Hyytisen ja Pajarinteen tutkimuksesta, jonka mukaan Suomessa yrittäjäksi ei ryhdytä niinkään rikastumisen toivossa, vaan yrittäjyyden katsotaan olevan houkuttelevaa sen itsenäisen, mielenkiintoisen sekä henkisesti palkitsevan luonteen vuoksiv.

Onnellisuustutkimus on vakiinnuttanut asemansa osana useita tieteenaloja psykologiasta filosofiaan ja sosiologiasta taloustieteisiin. Onnellisuuden merkitys on oivallettu myös kansallisella tasolla, ja monissa maissa onkin ryhdytty mittaamaan onnellisuutta kansalaisten elämänlaadun arvioimiseksi. Lisäksi erilaiset tutkimuslaitokset julkaisevat omia globaaleja kansakuntien onnellisuutta kuvaavia raporttejaan. Tunnetuin näistä lienee World Happiness Report, jossa Suomi on listattu maailman onnellisemmaksi maaksi vuosi toisensa perään. Tutkimuksemme perusteella näyttää siltä, että suomalaisten keskuudessa yrittäjät kokevat itsensä erityisen onnellisiksi ja tätä näyttäisi selittävän ennen kaikkea yrittäjätyö itsessään.

Lähteet

i Hessels, J. & Arampatzi, E. & van der Zwan, P. & Burger, M. (2018) Life satisfaction and self-employment in different types of occupations. Applied Economics Letters, 1–7.

ii Lindblom, T. & Lindblom, A. (2017) Life satisfaction during the economic crisis. Research on Finnish Society 10 (2), 145–162.

iii Lahti, T. & Joutsenniemi, K. (2013) Avaimet onneen – onnellisuuden taitoa voi harjoitella ja oppia. Duodecim 129 (20), 2093–2094.

iv Judge, T. & Watanabe, S. (1993) Another Look at the Job Satisfaction-Life Satisfaction Relationship. Journal of Applied Psychology 78(6), 939–948.

v Hyytinen, A. & Pajarinen, M. (2005) Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjyysasenteet Suomessa, Kansantaloudellinen aikakausikirja 101 (2), 150–164.

Kommentoi artikkelia

Sähköpostiosoitettasi ei näytetä julkisesti.