Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Kauppatieteellinen yhdistys ry, ruotsiksi Föreningen för företagsekonomisk forskning rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Epävirallisessa kansainvälissä yhteyksissään yhdistys käyttää itsestään nimeä Association for Business Sciences.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on
– edistää kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta
– edistää liiketoiminta- ja talousosaamista
– ylläpitää ja laajentaa harrastusta kauppatieteellisiin kysymyksiin
– toimia yhdyssiteenä kauppatieteiden ja elinkeinoelämän välillä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– tekee ja antaa lausuntoja elinkeinoelämän järjestöille ja viranomaisille
– järjestää kokouksia, seminaareja ja esitelmätilaisuuksia
– järjestää yritysvierailuja
– harjoittaa ja tukee tiedotus- ja julkaisutoimintaa
– harjoittaa ja tukee toimialaansa kuuluvaa tilasto- ja tutkimustyötä
– harjoittaa yhteistyötä muiden koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa
– voi liittyä yhdistyksiin, joihin kuuluminen edistää tarkoituksen toteutumista
– voi perustaa omakatteisia rahastoja
– pyrkii muin samantapaisin keinoin saavuttamaan tarkoituksensa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia ja hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin tai elimiin, joihin kuuluminen edistää liiton tarkoituksen toteuttamista.

3§ Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, kannatusjäseniä, kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia.

Varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä hakijan, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinainen jäsen suorittaa vuosittain yhdistyksen kokouksen määräämän jäsenmaksun. Varsinaisella jäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

Opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä hakijan, joka opiskelee päätoimisesti kauppatieteitä. Päätoimisen opiskelun päätyttyä opiskelijajäsenen tulee erota tai hakea varsinaista jäsenyyttä. Opiskelijajäsen suorittaa vuosittain yhdistyksen kokouksen määräämän jäsenmaksun. Opiskelijajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä luonnollisen tai oikeushenkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Kannatusjäsen maksaa vuosittain yhdistyksen kokouksen määräämän jäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen päämäärän toteuttamista. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, ellei hän ole myös yhdistyksen varsinainen jäsen.

Kunniapuheenjohtajaksi yhdistys voi kutsua hallituksen esityksestä entisen hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan, joka on erityisen huomattavasti edistänyt yhdistyksen päämäärän toteuttamista. Kunniapuheenjohtaja ei maksa jäsenmaksua. Kunniapuheenjohtajalla on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

4§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle, hallitukselle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei täytä enää laissa tai säännöissä olevia jäsenyyden ehtoja. Jos erottamisen syynä on muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekoa. Jos erottamisen syynä on muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsen voi vedota hallituksen tekemästä erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukseen 30 päivän kuluessa saatuaan siitä tiedon. Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai yhdistyksen kokouksen vahvistettua päätöksen.

5§ Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Vuosikokous pidetään vuosittain toukokuun 15. päivään mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää, tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta.
2. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.
3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
4. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta.
5. Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
6. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista ja kulukorvausten perusteista.
7. Päätetään seuraavan vuoden talousarvio.
8. Päätetään seuraavana vuonna varsinaisilta jäseniltä, opiskelijajäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävä jäsenmaksu. jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja. Valitun puheenjohtajan tulee saada vaalissa hyväkseen yli puolet annetuista äänistä.
10. Valitaan muut hallituksen jäsenet näiden sääntöjen 7. pykälän mukaan.
11. Valitaan tilintarkastaja tai tilintarkastajat näiden sääntöjen 9. pykälän mukaan.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
13. Käsitellään muut 3/4 määräenemmistöllä kiireelliseksi todetut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Käsitellään hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
2. Käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet
3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
4. Käsitellään muut 3/4 määräenemmistöllä kiireelliseksi todetut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

6§ Yhdistys kutsutaan koolle jäsenelle toimitettavalla henkilökohtaisella kutsulla kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kutsut on lähetettävä viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta.

7§ Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4-7 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja yli puolet muista hallituksen jäsenistä.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:
1. Valita ensimmäisessä kokouksessaan hallituksen jäsenten keskuudesta varapuheenjohtaja ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteeri.
2. johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaan
3. hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja pitää heistä luetteloa
4. erottaa jäsenet näiden sääntöjen 4. pykälän mukaan
5. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
6. hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta
7. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, sopia heidän työsuhteensa ehdoista ja määrätä heidän tehtävänsä
8. asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia ja työryhmiä ja antaa niille tehtävät
9. panna toimeen yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai yhdessä hallituksen määräämän henkilön kanssa. Hallitus voi myös määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

9§ Yhdistyksen taloutta ja hallintoa tarkastamaan voidaan valita:
– yksi tilintarkastusyhteisö
– yksi tilintarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varamies
– kaksi tilintarkastajaa ja heille kummallekin henkilökohtaiset varamiehet

Tilintarkastajan toimikausi alkaa valintakokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan valintakokouksen päätyttyä.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätösasiakirjat on jätettävä tilintarkastajille maaliskuun kuluessa.

Tilintarkastajan on laadittava tilintarkastuskertomus huhtikuun loppuun mennessä. Se osoitetaan yhdistyksen kokoukselle ja toimitetaan hallitukselle.

10§ Yhdistyksen omakatteisten rahastojen sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Rahaston sääntöjen muuttamiseen vaaditaan 3/4 määräenemmistö annetuista äänistä. Rahaston sääntöjen muutosesityksestä on mainittava kokouskutsussa ja kutsun mukana on toimitettava
ehdotus rahaston uusiksi säännöiksi.

11§ Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Sääntöjen muutosesityksen on saatava hyväkseen vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Sääntöjen muutosesityksestä on mainittava kokouskutsussa ja kutsun mukana on toimitettava ehdotus uusiksi säännöiksi.

12§ Yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Purkamispäätöksen on saatava hyväkseen vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesityksestä on mainittava kokouskutsussa.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat luovutetaan purkautumiskokouksen päätöksen mukaan näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittua tarkoitusta tukevalle ja oikeuskelpoiselle yhteisölle, mainitun tarkoituksen toteuttamista varten.

13§ Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut oikeudet säilyvät.